banaafra@gmail.com 02122751170
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : طراحی و اجرای بازسازی شعب بانک مسکن
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۸۸-۱۳۹۳

نمونه ای از پروژه های اجراشده

در این بخش به مشاهده بخشی از پروژه های طراحی و یا اجراشده توسط گروه مهندسی معماری بنا افرا تحت همکاری با مدیریت شمالغرب بانک مسکن می پردازید