banaafra@gmail.com 02122751170
بازسازی شعب بانک ملی
بازسازی شعب بانک ملی
بازسازی شعب بانک ملی
بازسازی شعب بانک ملی

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : بازسازی شعب بانک ملی
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۸۸-۱۳۹۱

نمونه ای از پروژه های بازسازی شده شعب بانک ملی

در این بخش به مشاهده بخشی از پروژه های طراحی و یا اجراشده توسط گروه مهندسی معماری بنا افرا می پردازید