banaafra@gmail.com 02122751170
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن
بازسازی شعب بانک ملی و بانک مسکن

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : طراحی و اجرای دولتی
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۸۸-۱۳۹۲

نمونه ای از پروژه های اجراشده دولتی

در این بخش به مشاهده بخشی از پروژه های طراحی و یا اجراشده توسط گروه مهندسی معماری بنا افرا می پردازید